Kontraseptif yöntem kullanan kadınlarda cinsel problemler ve çözümünde PLISSIT modeli doğrultusunda verilen eğitim-danışmanlığın etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Özlem Bakan Demirel

Supervisor: HATİCE YILDIZ

Abstract:

ÖZET Amaç: Çalışma kontraseptif yöntem kullanan kadınların cinsel fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve cinsel problem yaşayanlara PLISSIT modeli doğrultusunda verilen eğitim-danışmanlığın cinsel fonksiyon bozukluklarında etkisini belirlemek amacıyla geçekleştirildi. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, prospektif olarak dizayn edilmiş olup, randomize ve çalışma-kontrol gruplu tasarımı olan deneysel bir çalışmadır. Diyarbakır ilindeki bir kamu hastanesinin AP Polikliniğinden hizmet alan ve kontraseptif yöntem kullanan kadınlarda, 2 aşamalı olarak yürütülen çalışmanın ilk aşamasında 352 kadın örnekleme alındı. Alınan her kadına Female Sexual Function Index (FSFI) uygulandı ve ardından FSFI cut-off değerine (≤26.55) göre cinsel disfonksiyonu olan ve olmayanlar belirlendi. Çalışmanın 2. aşamasında; cinsel disfonksiyonu olan kadınlar (N=100) randomize edilerek çalışma grubu (ÇG) n= 49 ve kontrol grubu (KG) n= 51 olmak üzere iki gruba ayrıldı. Öncesinde, gruplara alınacak sayı için G-Power analizi kullanıldı. ÇG kadınlara PLISSIT modeli doğrultusunda eğitimin-danışmanlık verildi. Veriler anket formu ve FSFI ile toplandı. ÇG kadınlar FSFI ile 4 kez değerlendirildi. Verilerin analizinde Statistical Package for Social Sciences -SPSS kullanıldı. Bulgular: Çalışmanın ilk aşamasında alınan 352 kadının çoğunluğu 25-35 yaş grubundaydı (%60,8), %80,2’nin eğitimi ilkokul düzeyindeydi, %78,4’ü RİA kullanıyordu ve cinsel disfonksiyon yaşayanların oranı %28,4 (100) dü. ÇG alınan kadınlara PLISSIT göre verilen eğitimlerde 1.eğitimden sonraki 3. ve 6. aylarda cinsel fonksiyonlarında iyileşme olduğu saptandı (p<0.001). 6 ay sonra yapılan son değerlendirmede ilk değerlendirmede %100 olan cinsel disfonksiyon oranının %59,8 indiği görüldü. KG kadınlarda cinsel disfonksiyon oranı aynı düzeyde devam ediyordu ve iki grup arasındaki fark ileri düzeyde anlamlıydı (p<0.001). Sonuç; kontrasepsiyon kullanımında cinsel disfonksiyonu olan kadınlara PLISSIT modeline göre verilen eğitimin cinsel fonksiyonların iyileşmesinde, cinsel disfonksiyonun azalmasında etkili olduğu görüşüne varıldı. -------------------- SUMMARY Objective: The study was conducted to evaluate the sexual functions of women using contraceptive methods and to determine the effect of education-counseling on sexual dysfunction in the context of PLISSIT model. In the first stage of the study, 352 women were sampled from the women using contraceptive methods from the family planning polyclinic of a public hospital in Diyarbakır. Female Sexual Function Index (FSFI) was applied to all women who were taken and then those with and without sexual dysfunction were determined according to the FSFI cut-off value (≤26.55). In the second stage of the study; Women with sexual dysfunction (N = 100) were randomly divided into two groups as study group (SG) n = 49 and control group (CG) n = 51. Before, G-Power analysis was used for the number of groups. SG women were given training-counseling in line with the PLISSIT model. Data were collected by questionnaire and FSFI. SG women were evaluated 4 times with FSFI. Statistical Package for Social Sciences-SPSS was used in the analysis of the data. Materials and Methods: Most of the 352 women taken in the first stage of the study were in the 25-35 age group (60.8%), 80.2% had primary education, 78.4% were using IUD, and 28.4% (100) had sexual dysfunction. It was determined that sexual functions improved in the 3rd and 6th months after the 1st education in the trainings given according to PLISSIT to the women who received SG (p <0.001). In the last evaluation 6 months later, the rate of sexual dysfunction decreased from 59% to 100% in the first evaluation.The rate of sexual dysfunction in CG women remained at the same level and the difference between the two groups was highly significant (p <0.001). Results: According to the PLISSIT model, it is concluded that education given to women with sexual dysfunction in contraception use is effective in improving sexual functions and decreasing sexual dysfunction.