Sosyal sorumluluk kapsamındaki kişisel gelişim programlarının işletmelere ve katılımcılara katkıları ve Üsküdar Belediyesi’nde bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Ayşegül Cömert

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDAKİ KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMLARININ İŞLETMELERE VE KATILIMCILARA KATKILARI VE ÜSKÜDAR BELEDİYESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA Günümüzde artık bir işletmenin başarısı salt kazancı maksimize etmekle değil, bu kazancı toplumsal hedeflere yöneltip, toplumun değer yargılarına uygun politikalar belirleyerek faaliyetlerini sürdürmesiyle bağlantılı hale gelmiştir. Kişisel gelişim, bireyin sahip olduğu bilgi düzeyi ve becerilerinin geliştirilmesi ve bunlara yenilerinin eklenmesidir. Sosyal sorumluluğunun bilincinde olan işletmeler, toplumun refahını arttırmak ve toplumun kişisel gelişim ihtiyaçlarını karşılamak için kişisel gelişim programları uygulamalıdır. Bu çalışmada, sosyal sorumluluk kapsamındaki kişisel gelişim programlarının işletmelere ve katılımcılara katkılarının olup olmadığı araştırılmış ve bu amaçla bir uygulama yapılmıştır. Araştırmanın teorik kısmında sosyal sorumluluk, işletmelerin sosyal sorumluluğu, kişisel gelişim, kişisel gelişim programları, sosyal sorumluluk ile kişisel gelişim ilişkisi ve katkıları anlatılmıştır. Uygulama ise Üsküdar Belediyesi’ndeki alt-orta-üst kademe yöneticilere ve Üsküdar Belediyesi’nin uyguladığı kişisel gelişim programlarındaki katılımcılara yöneliktir. İki ayrı anket formlarında kullanılan sosyal sorumluluk ve kişisel gelişim ölçekleri ile alt-orta-üst kademe yöneticilerin ve kişisel gelişim programlarındaki katılımcıların görüşleri alınmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin istatistiksel analizi sonucunda, sosyal sorumluluk kapsamındaki kişisel gelişim programlarının hem işletmelere hem de katılımcılara katkılar sağladığı sonucuna varılmıştır. ABSTRACT A SURVEY İN USKUDAR MUNİCİPALİTY ON THE CONTRİBUTİONS OF PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAMS TO ENTERPRİSES AND PARTİCİPANTS WİTHİN THE CONTEXT OF SOCİAL RESPONSİBİLİTY Nowadays, the success of an enterprise has become related to not only maximizing the profit, but maintaining the activities by determining policies which are appropriate to the value judgments of the society by pointing this profit to the social targets. Personal development is the improvement of the information level and skills an individual have and the addition of the new ones to them. The enterprises, which are aware of the social responsibility should organize personal development programs in order to improve the welfare of the society and meet the requirements of personal developments. On this research, it has been researched whether personal development programs within the context of social responsibility contribute to the enterprises and participants or not; and an implementation has been made for this purpose. In the theoretical part of this research included social responsibility, social responsibility of enterprises, personal development, personal developement programs, the relationship between social responsibility and personal development and the contributions have been explained. This implementation is for the lower echelon managers, middle echelon managers and top managers of the Usküdar Municipality and the participants of personal development programs which applied by Usküdar Municipality. On the two survey sheets, which consists social responsibility and personal development scales has been used for taking the managers’ and the participants opinion. As a result of statistical analysis of the data from the survey, it has been concluded that the personal development programs within the context of social responsibility contribute to the enterprises and the participants of personal development programs.