Hastanelerde halkla ilişkiler uygulamalarına yönelik bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Özlem Bahadır

Consultant: AYDA UZUNÇARŞILI SOYDAŞ

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Halkla İlişkiler, hastanelerde halkla ilişkiler, sağlık iletişimi, hasta memnuniyeti Bu çalışmanın temel amacı; hastanelerde halkla ilişkilerin işlevini ve önemini vurgulamak; halkla ilişkiler etkinliklerini bilinçli ve düzenli çabalar haline dönüştürmek isteyen hastanelere katkıda bulunmaktır. Çalışmanın ilk üç bölümünde; “genel anlamda halkla ilişkiler, sağlık kurumlarının özellikleri ve hastanelerde halkla ilişkiler” konuları üzerine bir literatür taraması sunulmaktadır. Çalışmanın dördüncü bölümünde ise, örnek olarak seçilen “Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi”nde yürütülen halkla ilişkiler çalışmaları değerlendirilmiş olup, bu çalışmaların hastane personeli ve hastalar üzerindeki yansımaları incelenmiştir. Hastanedeki bu çalışmalar sırasında; çeşitli anket çalışmalarından ve nitel araştırma yöntemleri içinde sıkça kullanılan yüz yüze görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda hastaların hastanenin tüm uygulamalarından yüksek oranlarda memnun oldukları saptanmıştır. Bununla birlikte, hastane çalışanlarının genel memnuniyet oranlarının hastalara göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Hastane çalışanları içinde ise sağlık çalışanlarının, diğer çalışanlara kıyasla, daha az memnuniyet taşıdıkları görülmüştür. Çalışmanın ortaya çıkardığı dikkate değer sonuçlardan biri de, araştırma kapsamındaki hastanede halkla ilişkiler ve iletişim çabalarının neredeyse tümünün hasta ve hasta yakınlarına odaklandığıdır. Key Words : Public relations, healthcare public relations, health communication, patient satisfaction ABSTRACT The basic aim of this study is to emphasize the function and importance of public relations in hospitals, and to contribute to the hospital managements willing to actualize conscious and methodical public relations activities. In the fist three sections a literature review is presented, in general terms, on the subjects of “public relations, characteristics of health facilities and public relations in hospitals”. In the fourth section, public relations activities in “Zonguldak Atatürk State Hospital”, the case study hospital, are evaluated and the resultant influences on patients as well as hospital staff are analyzed. Various questionnaire techniques including face-to-face interviews, one of the most employed qualitative research method, were performed in the study. The results of the survey revealed that respondent patients were substantially satisfied with hospital activities. Nonetheless, it was determined that the rate of general satisfaction of hospital staff was less than the patients. Among the hospital staff health professionals had a lower rate of satisfaction compared to the others. Another remarkable result of the study was the fact that almost all public relations and communication activities in the subject hospital were focused on the patients and their relatives.