Hikâye-i Kûhî (26a-50b) (Dil incelemesi-metin-dizin-tıpkıbasım)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Özlem Macit

Supervisor: GÜLDEN SAĞOL YÜKSEKKAYA

Abstract:

Bu çalışma, Eski Anadolu Türkçesi özellikleri taşıyan Hikāye-i Kūhį adlı eserin son yirmi beş varaklık kısmı üzerinde hazırlanmıştır. Eser toplam elli bir varak ve üç hikȃyeden oluşmaktadır. Bu çalışmanın konusunu son hikȃye olan “Gerdenkeşân” hikȃyesi oluşturur. Her hikȃyenin sonunda bir sonraki hikȃyenin adı verilerek sonraki hikȃyeye geçilir. Bu çalışmaya konu olan Gerdenkeşân hikȃyesinde peygamber kıssalarından esinlenme olduğu görülmektedir. Ayrıca hikȃyede devlerin, sihirlerin, cadıların, şekil değiştirmenin ve diğer olağanüstü özelliklerin bulunması ona masalsı bir karakter kazandırmaktadır. Eserin bilinen tek nüshası Kastamonu Kütüphanesi 37 Hk 3829 numarada kayıtlıdır. Bu çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, metnin imla ve ses özelliklerinin bulunduğu bölümdür. İkinci bölümde metnin transkripsiyonu yer almaktadır. Üçüncü bölümde dizin yer alır. Burada metinde yer alan bütün kelimeler ve anlamları yer alır. Son bölümde ise metnin tıpkıbasımına yer verilmiştir. ABSTRACT This study is based on the last twenty-five sheets of a literary work called “Hikȃye-i Kūhį” which has the characteristics of Old Anatolian Turkish. The literary work totally consists of fifty one sheets and three stories. The topic of this study is the last story, the story of “Gerdenkesan”. There is no relation between these stories in terms of their contents. The name of the next story is mentioned at the end of each story in transition to the next one. Inspirations from the stories of the prophets have been observed in the story of “Gerdenkesan” which is the topic of this study. In addition, the presence of giants, magic, witches, magic transformations and the other extra ordinary features in the story brings the characteristics of epics to it. The only known copy of this work has been recorded in the Kastamonu Library with the number of 37 Hk 3829. This study consists of four main chapters. The first chapter contains orthography and phonetics. The transcription of the text is given in the second chapter. In the third chapter, the index is given. This chapter includes the words in the text and the meaning of these words. In the last chapter, the facsimile of the text is given.