Recaizade Mahmud Ekrem’den iki uygulamalı tenkit örneği: Takdir-i Elhan ve Takrizat (metin-inceleme)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: Hanife Güvenlioğlu

Consultant: SEMA UĞURCAN

Abstract:

Tez konusu olarak seçilen Recâizade Mahmud Ekrem’den İki Uygulamalı Tenkit Örneği: Takdir-i Elhan ve Takrizat (Metin – İnceleme)’de şunlar ele alınmaktadır: Giriş bölümünde, tenkit teriminin ne olduğu, bu edebî türün tarihî gelişimi ve Yeni Türk edebiyatı ile başlayan tenkit türü anlatılmaktadır. Birinci bölümde Takdir-i Elhan’da nazarî ve uygulamalı tenkit çerçevesinde değinilen meseleler görülmektedir. Recâizade Mahmud Ekrem bu eserinde şiir ve şair hakkındaki görüşlerini, tenkit ve münekkide dair fikirlerini ve kendisine yapılan eleştirilere dair düşüncelerini dile getirir. Recâizade Ekrem Elhan’ı üslûbu ve şekli dolayısıyla tenkit eder. Ayrıca iki şiir hakkında müstakil olarak değerlendirmelerde bulunur. İkinci bölümde Recâizade Ekrem’in 13 ayrı kitap hakkında yazdığı değerlendirme yazılarından oluşan Takrizat’ın incelenmesi yer almaktadır. Takrizat, edebî ve edebiyat dışı eserlerin tenkidinden oluşmaktadır. Ekler bölümünde Takdir-i Elhan ve Takrizat kitaplarının dil içi çevirimle yeni yazıya aktarımı bulunmaktadır. ABSTRACT The things discussed in the chosen thesis topic Two Applied Criticism Sample from Recâizade Mahmud Ekrem: Takdir-i Elhan and Takrizat (Article– Examination) are: In the introduction, the meaning of criticism, the historical development of literary type criticism and the criticism type which was started with New Turkish literature are explained. In the first part, issues of Takdir-i Elhan that are about theoretical and practical criticism are discussed. Recâizade Mahmud Ekrem mentions his ideas about the poem and the poet, the criticism and the critic and the criticisms about hiself in this work. Recâizade Ekrem criticise Elhan because of its style and shape. Additionally he discusses about two poems independently. In the second part, analysis of Takrizat is take place that is composed of written discussion assays about 13 different books by Recâizade Ekrem. Takrizat consists of criticism of literate and out of literature works. The translation of Takdir-i Elhan and Takrizat to the new Turkish alphabet is in the appendix part.