İş etiğinin kurumsal sosyal sorumluluktaki rolü ve bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: Nilhun Doğan

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

İŞ ETİĞİNİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKTAKİ ROLÜ VE BİR ARAŞTIRMA Küreselleşen dünyada artan rekabet, hızlı teknolojik değişim gibi faktörler ve son yıllarda işletmelerde ortaya çıkan etik çöküşlerin gündeme gelmesi, işletmelerin sosyal sorumlu ve iş etiğine bağlı bir yönetim anlayışını benimsemeleri gereğini ortaya koymuştur. Bu yönetim tarzı değişimi, aynı zamanda işletmelerin itibarlarını da yükselten bir dinamik olmuştur. İş etiğinin kurumsal sosyal sorumluluktaki rolünü incelenmeyi amaçlayan bu çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, tarihsel gelişim süreci ve teorik altyapısı incelenmiştir. İkinci bölümde; iş etiği kavramı, iş etiğinin tarihsel gelişim süreci ve iş etiği açısından uygun olmayan davranışlar ele alınmıştır. Üçüncü bölümde; iş etiği ve kurumsal sosyal sorumluluk kavramları arasındaki ilişki, iş etiğinin işletmeler açısından gerekliliği ve kurumsal sosyal sorumluluktaki rolü üzerine yaklaşımlar irdelenmiştir. Araştırmanın yer aldığı son bölümde ise, araştırma kapsamında yer alan işletmelerin yöneticilerinin kurumsal sosyal sorumluluk ve iş etiği yaklaşımlarının tespiti amaçlanmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak anket uygulamasından yararlanılmış ve elde edilen bulgular istatistiksel analize tabi tutularak, sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, birbirleriyle etkileşim içinde olan iş etiği ve kurumsal sosyal sorumluluğun, yönetim süreçlerinde sıkı sıkıya bütünleşme ihtiyacı içinde olduğu ve iş etiğinin de kurumsal sosyal sorumluluğu güçlendirdiği ortaya konulmuş ve bu sonuç, istatistiksel bir temele dayandırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kurumsal sosyal sorumluluk, etik, iş etiği. THE ROLE OF BUSINESS ETHICS IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND A RESEARCH ABSTRACT In the globalized world of today, factors like, increased competition, fast technological change and the collapse in ethics that occurred in companies recently have spotlighted the acceptance of management conceptions that adhere to social responsibility and business ethics. At the same time, the change of management style became the dynamic that increased the reputation of enterprises. This study aiming to examine the role of business ethics in corporate social responsibility was consisted of four sections. In section one; the concept of corporate social responsibility, historical development process and the theoretical substructure were examined. In the second section; the concept of business ethics, historical development processes of business ethics and inappropriate behaviour according to the business ethics were undertaken. In the third section; the relationship between the concepts of business ethics and corporate social responsibility, the necessity of business ethics in enterprises and approaches on the role of business ethics in corporate social responsibility were considered. Finally, in the last section; the aim was to determine the corporate social responsibility and business ethics approaches of managers. In the research, questionnaire was used as the data collection tool and findings were statistically analysed, results were evaluated. At the end of the study, it was put forward that, business ethics and corporate social responsibility, needed to be integrated in management processes as well as corporate social responsibility enforced by business ethics with this result being based on statistical evidence. Key Words: Corporate social responsibility, ethics, business ethics.