Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin yöneticilerinin iletişim yeterliği algıları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Sedat Atlamaz

Consultant: MAKBULE KALI SOYER

Abstract:

Bu araştırmanın amacı ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin yöneticilerinin iletişim yeterliği algıları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasında ilişki olup olmadığı, varsa iletişim yeterliğinin örgütsel bağlılığın ne kadarını açıkladığını tespit etmektir. Ayrıca öğretmenlerin iletişim yeterliği ve örgütsel bağlılıklarını cinsiyet, branş ve mesleki kıdem değişkenine göre farklılığı araştırmak araştırmamızın alt amaçlarıdır. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kocaeli ili Çayırova ilçesi ortaöğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretmenler oluşturmaktadır. Kocaeli ili Çayırova ilçesinde toplam 11 adet resmi ortaöğretim kurumu ve bu kurumlarda görev yapan 423 öğretmen bulunmaktadır. Araştırmanın örneklemi olarak evrendeki tüm öğretmenlere ulaşılmak amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Wiemann (1977) tarafından geliştirilmiş “İletişim Yeterliği Ölçeği” ile Meyer, Allen ve Smith (1993) tarafından geliştirilmiş “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. İletişim Yeterliği ölçeği 31 madde 3 alt boyuttan oluşurken (anlama-empati kurabilme, sosyal rahatlık, destekleme), Örgütsel Bağlılık ölçeği 18 madde 3 alt boyuttan (duygusal, devam, normatif bağlılık) oluşmuştur. Verilerin analizlerinde aritmetik ortalama ( X ̅ ), standart sapma (SS), t-testi ve varyans analizi (ANOVA), ilişkinin analizinde ise Pearson Korelasyon Analizi ve Çoklu Doğrusal Regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin yöneticilerinin iletişim yeterliği algıları “çoğu zaman yeterli” (X ̅=3,96) düzeyinde, örgütsel bağlılıkları “çoğunlukla katılıyorum” (X ̅=3,43) düzeyinde bulunmuştur. Ayrıca, öğretmenlerin yöneticilerinin iletişim yeterliği algılarında cinsiyet değişkenine göre sosyal rahatlık alt boyutunda anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bunun dışında gerek yöneticilerin iletişim yeterliği algılarında gerekse öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarında cinsiyet, branş ve mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur. Yapılan Pearson analizi sonucunda öğretmenlerin yöneticilerinin iletişim yeterliği algıları ile duygusal bağlılıkları arasında yüksek düzeyde pozitif yönde (r=0,734; p<,01), devam bağlılıkları (r=0,614; p<,01) ve normatif bağlılıkları (r=0,634; p<,01) arasında orta düzeyde pozitif yönde, örgütsel bağlılıkları arasında ise yüksek düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r=0,759; p<,01) bulunmuştur. Ayrıca iletişim yeterliğinin örgütsel bağlılığın %57 sini açıkladığı tespit edilmiştir. -------------------- This investigation’s aim is to ascertain whether there is a relationship between perception of teachers’ managers’ communication adequacy and organizational commitment of teachers’ working in high school or not, if available teachers’ communication adequacy predict how much organization commitment they have. Also it is secondary aim our investigation to search difference of teacher’s communication adequacy and organizational commitment according to variable of gender, branches, profession seniority. Population of this investigation consists of all of the teachers work in Kocaeli province, Çayırova country in 2018-2019 education year. There are total 11 high school and 423 teachers working in Çayırova, Kocaeli. Contact of all teachers population is aimed as a sample of this investigation. “Communication Adequacy Scale “ which was developed by Wieamnn (1997) and “Organizational Commitment Scale” which was developed by Meyer, Allen and Smith (1993) are used this investigation. Communication Adequacy Scale is occurred by 31 articles, 3 sub-dimensions (understanding and empathy, social comfort, supporting), Organizational Commitment Scale is occurred by 18 articles 3 sub-dimensions (affective commitment, continuance commitment, normative commitment). The arithmetic mean (X ̅), standard deviation (SS) , t-test and variance analysis (ANOVA) were used for the data analysis and the Pearson Correlation Analysis and Multiple Lineer Regression analysis were used for analysis of relationship. As a result of this investigation it was found that perception of teachers’ managers’ communication adequacy is in “mostly adequate” (X ̅=3,96), their organizational commitment is “strongly agree” (X ̅=3,43). Also it was found that there was significant difference in terms of gender variant in the social comfort sub-dimension, there is no significant difference between both managers’ communication adequacy and teachers’ organizational commitment to gender, branches, profession seniority variants. At the end of the Pearson analysis it was found that there was a positive high level between perception of teachers’ managers’ communication adequacy and affective commitment (r=0,734; p<,01), there was a positive middle level between perception of teachers’ managers’ communication adequacy and continuance commitment (r=0,614; p<,01) and normative commitment (r=0,634; p<,01), there was a positive high level between perception of teachers’ managers’ communication adequacy and organizational commitment (r=0,759; p<,01). Moreover, it was ascertained that communication adequacy predict %57 of organizational commitment.