Türk bankacılık sektöründe para swapı işlemlerinin yürütülmesi ve muhasebeleştirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: EMİR NEZİR ÜLGEN

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PARA SWAPI İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1970’li yıllarda özellikle Bretton-Woods anlaşmasının çökmesi ile finansal piyasalarda döviz kuru riski ortaya çıkmıştır. Riskin doğması türev finansal araçlar olarak adlandırılan riskten koruma araçlarına olan talebi arttırmıştır. Bu araçlardan swap; forward, futures ve opsiyona göre daha sonra ortaya çıkması ve çok daha kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen uluslararası finansal piyasaların en hızlı gelişen aracı olmuştur. Swap işlemlerinin gelişimi, yaygın kullanımı ve kullanıcılarının farklı amaçlara yönelmesi bu araçların yürütülmesinde farklılaşmalara neden olurken muhasebeleştirilme sorunlarını da gündeme getirmiştir. Çalışmada Türkiye ve küresel düzeyde türev piyasa verilerinden yararlanılarak para swapı sözleşmelerinin önemi vurgulanmış ve söz konusu işlemlerin tarihsel gelişimine göre yürütülmesi ile muhasebeleştirilmesi örnekler ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışma ile ülkemizde yoğun olarak bankalar tarafından kullanılan swap işlemlerinin türlerinden olan para swaplarının bankacılık sektöründe yürütülmesi ve uluslararası standartlar çerçevesinde muhasebeleştirilmesine ilişkin esasların incelenmesi amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler : Swap, Para Swapı, Bankacılık, Muhasebe ABSTRACT EXECUTION AND RECOGNITION OF MONEY SWAP TRANSACTIONS In 1970s, especially with the collapse of Bretton-Woods agreement, foreign exchange risk occured in the financial markets. Occurrence of this risk raised the demand for derivative financial assets held for cash flow assets. One of these, swap is the fastest improved asset despite emerging later than forward, futures and options and having a relatively short history. The progress and common usage of swap transactions and the users’ tendency to different purposes causes differentiations in execution of these tools while bringing recognition issues into question. The study highlihts the importance of money swap using derivative market data in Turkey and in the world and aims to explain the execution and recognition of the transactions in question with examples, according to their historical development. Principals of the execution and recognition of money swaps, a type of swap transactions used intensely by the banks in our country, respectively in the banking sector and considering international standards, are aimed to be researched with this study. Keywords : Swap, Money Swap, Banking, Accounting