Besin etiketlerinin sağlık algısı üzerine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Health Sciences, Health Administration, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: YELİZ VERGİ

Consultant: KEVSER BURCU ÇALIK

Abstract:

Amaç: Farklı fakültelerde eğitim gören öğrencilerin besin etiketlerini okumaları ve sağlık algıları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte tanımlayıcı olarak yapılan araştırmada, tabakalı örneklem yoluyla yüzyüze görüşme yöntemi ile farklı fakültelerde eğitim gören öğrencilere (n:1578), sosyodemografik özellikler ile besin etiketleri okuma alışkanlıklarını kapsayan sorular içeren anket ve sağlık algısını ölçmeye yönelik geliştirilen ölçek uygulanmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış ve alpha: 0,874 olarak Yüksek bulunmuştur. Elde edilen veriler SPSS istatistik paket programında değerlendirilmiştir. Bulgular: Katılımcıların %62’si kadındır. Sağlıkla ilgili fakültelerde eğitim alanlar %62,2’dir. Besin etiketleri genel okuma alışkanlığı %90’dır. Sağlık algısı ölçeği genel puan ortalaması (20,518±6,510) olup fakültelere göre sağlığın korunması, bilgi düzeyi, davranışa geçirme ve sağlık algısı genel ortalamaları arasındaki fark ve besin etiketi okuma alışkanlığı olanların olmayanlara göre; sağlığın korunması, davranışa geçirme ve sağlık algısı genel puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0,05). Sonuç: Toplumun sağlık algısının gelişmesi, sağlık okuryazarlık düzeyinin iyileştirilmesi için üniversite öğrencilerinde besin etiketi okuma alışkanlığının önemli olduğu saptanmıştır. ABSTRACT Objective: The purpose of this research is to observe and determine the correlation between this habit and its effects on overall different among university students. Materials and Methods: This research consists of students from different faculties. In this cross-sectional research, a questionnaire is presented to 1578 students by using a stratified sampling method. As research`s data collecting method; the scale developed by researcher to assess the perception of health in individuals and the questionnaire mainly focused on sociodemographic features and the habit of reading food labels were utilized. Reliability and security of the scale were analyzed statically and alpha were highly in 0,874. Findings: According to findings, 62% of the participants were women, 62,2% of the population were students of Faculty of Health Sciences. Besides, 90% of participants has general habit of reading food labels. The average scale score were; ``perception of health``(20,518±6,510) and the differences between the means from faculties in preservation of health, knowledge level, behavioral efficiency and understanding of health are statistically significant (p<0.05). Participants who don't have habit of reading food labels, scored lower in ``preservation of health``, ``behavioral efficiency`` and ``understanding of health`` are statistically significant (p<0.05). Results: In this research, it is found that the habit of reading food labels plays an important role in the development and maintenance for perception of health. It is recommended that providing health literacy education is necessity for students.