Özel yetenekli ve normal gelişim gösteren ilkokul (2-4. sınıf) öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerinin karşılaştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Melike Şule Yıldız

Supervisor: OKTAY AYDIN

Abstract:

Bu araştırmanın amacı, özel yetenekli ve normal gelişim gösteren ilkokul öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerini karşılaştırmaktır. Ayrıca cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba eğitim durumu, ailenin aylık ortalama gelir durumu ve anne-babanın birlikte/ayrı yaşama durumu değişkenlerinin duygusal zekâ düzeyleri üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırma tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 öğretim yılında İstanbul İli Başakşehir, Bahçelievler, Beşiktaş, Zeytinburnu Bilim ve Sanat Merkezlerinde 2-4. Sınıflarda öğrenim görmekte olan 298 özel yetenekli öğrenci ile, Başakşehir ve Bağcılar ilçelerinde yer alan özel/resmi okullarda 2-4. Sınıflarda öğrenim görmekte olan 316 normal gelişim gösteren öğrenci olmak üzere, toplam 614 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, Küçükkaragöz ve Kocabaş tarafından geliştirilen duygusal zekâ ölçeği örnek alınarak, araştırmacı tarafından geliştirilen, geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan “Marmara Çocuklar için Duygusal Zekâ Ölçeği Öğretmen Formu”, çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin cinsiyetleri, sınıf düzeyleri, anne-baba eğitim durumları, anne-babanın birlikte/ayrı olma durumu, ailenin aylık ortalama gelir durumunun belirlenmesi amacıyla kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, betimleyici istatistik, ilişkisiz grup t testi, iki yönlü varyans analizi (univarite) kullanılmıştır. Verileri yorumlamada .05 hata payı üst değer olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular şunlardır: • Özel yetenekli öğrencilerin normal gelişim gösteren öğrencilere göre, genel duygusal zekâ, duygularını yönetme ve motivasyon düzeyleri daha yüksektir. • Kız öğrencilerin duygusal zekâ düzeyleri erkek öğrencilere göre daha yüksektir. • Sınıf düzeyine göre, öğrencilerin duygusal zekâ düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermemiştir. • Anne eğitim durumuna göre, öğrencilerin duygularını yönetme ve genel duygusal zekâ düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermiştir. • Baba eğitim durumuna göre, öğrencilerin motivasyon düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermiştir. • Ailenin aylık ortalama gelir durumuna göre, öğrencilerin duygusal zekâ düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermemiştir. • Anne-babanın birlikte/ayrı yaşama durumuna göre, öğrencilerin duygularını yönetme düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermiştir. Anne ve babasıyla ile birlikte yaşayan ilkokul öğrencilerinin, duygularını yönetme düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. • Baba eğitim durumuna göre, öğrencilerin motivasyon düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermiştir. • Ailenin aylık ortalama gelir durumuna göre, öğrencilerin duygusal zekâ düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermemiştir. • Anne-babanın birlikte/ayrı yaşama durumuna göre, öğrencilerin duygularını yönetme düzeyleri anlamlı bir farklılık göstermiştir. Anne ve babasıyla ile birlikte yaşayan ilkokul öğrencilerinin, duygularını yönetme düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. -------------------- This study aims to compare the emotional intelligence of primary school students with special abilities and normal development. The effects of gender, class level, education status of parents, average monthly income of family, and whether the parents are together or separate on emotional intelligence levels are examined. A screening model has been used whilst undertaking this research. The study took place throughout the academic year of 2017-2018 in İstanbul’s Başakşehir, Bahçelievler, Beşiktaş districts as well as Zeytinburnu Science and Art Centres 2-4. A total of 298 special talented students from private and public schools (2-4) from Başakşehir and Bağcılar took part in this study, alongside 316 students with normal developments. Totaling to 614 students taking part in the research. During this study the emotional intelligence scale developed by Küçükkaragöz and Kocabaş is used, with validity and reliability under the ‘Marmara Emotional Intelligence Teachers Scale Form for Children’ where gender, class level, education status of parents, average monthly income of family, and whether the parents are together or separate have been taken into account via personal information form. Whilst gathering data for analysis, descriptive statistics, unrelated group t test and two-way analysis of variance (univarity) were used. A margin of error of .05 was used to interpret the data. The findings of the research are as follows: • Specially talented students have higher levels of general emotional intelligence, emotion management and motivation than normal developmental students. • Emotional intelligence levels of female students are higher than male students. • Emotional intelligence levels of students did not show a significant difference according to the grade level. • General emotional intelligence and emotion management levels of students differed significantly depending on the status of education of the students mothers. • Levels of motivation differed significantly depending on the status of education of the students fathers. • Emotional intelligence levels of students did not show significant differences depending on the family’s average monthly income. • Emotion management levels of students differed depending on whether the parents are together or seperate. Primary school students living with both parents showed a higher performance in emotion management levels.