Randıman analizi yoluyla vergi denetimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: NEVBER ZEYNEP EROĞLU

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

Çalışmanın amacı işletmelerde hammadde miktar dengesi kontrolü ve bunun yardımıyla vergi denetiminin yapılmasıdır. Günümüzde maliyet bilgileri birer kontrol amacı olarak kullanılmaktadır. Kontrol amacı ile karşılaştırmalarda parasal bilgilerin yanında miktar bilgileri ile de donatılmış mali tablolar daha anlamlı olacaktır. Çalışmada işletme içi kontrollerde ve vergi denetimlerinde kullanılan miktar dengesi kontrolünü belirlemeyi ve uygulamaya yönelik sonuçlara varmayı amaçlarken hammadde ele alınmıştır. Randıman analizi ile inceleme yapılırken imalata verilen temel girdilerin kullanımı esas alınır. Böyle bir inceleme neticesinde Kapasite Raporları'nda ve Sanayi ve Ticaret Odalarınca kabul edilen fireler dışında sonuçların ortaya çıkması, bir başka deyişle işletmenin vergi matrahını azaltıcı nitelikte sonuçlara ulaşılması 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 30/4 maddesince re'sen takdir nedeni oluşturur ve aradaki fark vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleflere tarh olunur. The aim of thesis is tax audit by the way the balance in raw material and quantity. Today costing data is used as a means of control. In the comparision of the aim of control, financial statements is more expressive if they had a quantity information with monetary information. İn thesis, internal business control and tax audit, to determinate the balance of quantity and to result in practise, raw material is considered.