Türk Ceza Kanunu'nda göçmen kaçakçılığı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Merve Birer Saçlı

Consultant: MEHMET EMİN ALŞAHİN

Abstract:

Göç kavramı; insanların ihtiyaç duyduğu çeşitli sebepler nedeni ile (ekonomik, sosyal, siyasi, güvenlik) bulundukları yeri değiştirerek başka yere gitmeleri olarak tanımlanmış olup; yer değiştirme hususunu diğer seyahatlerden ayıran temel nokta gidilecek yerde yaşamı sürdürme olgusudur. Tez konumuz açısından ise yasadışı göç kavramı üzerinde durulmuş olup; yasadışı göç; birey veya toplulukların yaşadıkları yeri terk ederek illegal yollardan bir başka ülkenin siyasi sınırları içerisine girmeleri, o sınırlar içerisinde yine bulundukları ülkenin hukuk mevzuatına aykırı olarak bulunmaları durumudur. Türk Ceza Kanunu'nda Göçmen Kaçakçılığı suçunun araştırma yapıldığı işbu tezde; göç, göçmen suçu ayrıntılı incelenerek ve sınıflandırma ve türleri üzerinde durulmuş olup; göçmen kaçakçılığı suçu gerek uluslararası sözleşmeler gerek ise Türk Ceza Hukuku mevzuatı çerçevesinde (765 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri mukayese edilerek) Yargıtay kararları ve mahkeme uygulamaları da dikkate alınarak somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunun 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 79. maddesinde seçimlik hareketli suç olarak düzenlendiği dikkate alınarak her bir seçimlik hareket bakımından değerlendirme yapılmıştır. Göçmen Kaçakçılığı suçunun maddi unsurları, faili, mağduru, konusu, hukuka uygunluk nedenlerinin uygulama alanı bulup bulamayacağı hususu, suçun tarafları ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Göçmen kaçakçılığı suçunun manevi unsuru olan doğrudan ya da dolaylı şekilde maddi çıkar temin etmesi üzerinde durulmuş olup; maddi çıkardan ne anlaşılması gerektiği, maddi çıkarı sağlayan kişinin üçüncü kişi veya mağdur olup olmadığının önemi, maddi çıkarın elde edilip edilmemesinin suçun vuku bulup bulmayacağı bakımından değerlendirilmesi Yargıtay kararları ışığında ayrıntılı olarak incelenmiştir. Göçmen kaçakçılığı suçu bakımından uygulamada önem arz eden suçun özel görünüş biçimleri olan teşebbüs kurumu değerlendirilmekle; yabancı kimseyi ülkeye sokma bakımından teşebbüs, yabancının yasal olmayan yollardan ülkede kalmasına imkan sağlama bakımından teşebbüs, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkarılmasına imkan sağlama fiilleri bakımından teşebbüs hükümleri ayrı ayrı ayrı ele alınmıştır. ii 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 79. maddesi birinci fıkrasına 22.07.2010 tarih ve 6008 sayılı kanunla eklenen hüküm ile uygulamada ortaya çıkan durumlar değerlendirilerek; 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile mukayesesi yapılmıştır. Yine suçta iştirak ve içtima kavramları üzerinde durularak ayrıntılı olarak inceleme konusu yapılarak; söz konusu kurumların göçmen kaçakçılığı suçu bakımından önem ve farklılık arz eden durumları üzerinde Yargıtay ve mahkeme uygulamaları da değerlendirilerek inceleme yapılmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunun nitelikli halleri ayrıntılı olarak değerlendirilmiş olup; 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından değerlendirmesi yapılarak suçun nitelikli hallerinin uygulaması bakımından kanaatimiz de eklenmiştir. Tezin son bölümünde ise; göçmen kaçakçılığı suçu açısından yetkili mercilerce soruşturma ve kovuşturma aşamasında uygulanacak usul ve hükümler irdelenmiş olup; soruşturma ve kovuşturma aşamasında uygulanabilecek koruma ve güvenlik tedbirleri şartları, uygulanma şekilleri irdelenmiştir. Suçun Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen yaptırımları bakımından suçun temel hali ve nitelikli hali bakımından ayrı ayrı değerlendirme yapılmıştır. Tüzel kişiler açısından suçta faillik hususu tartışılmış olup; göçmen kaçakçılığı suçu bakımından tüzel kişilerin sorumluluğu değerlendirilmiştir. Bu bağlamda tüzel kişiler hakkında yetkili merci kararı ile uygulanabilecek güvenlik tedbirleri, şartları ve uygulanma biçimleri örneklerle açıklanmıştır. -------------------- The term immigration has been defined as changing the residence of people in order to meet their needs (economic, social, political and security reasons), the main point that divides it from ordinary moving is that the intention of people usually is to maintain their lives in which they move. Within the perspective of our thesis’ subject, we generally discourse the issue of illegal immigration. Illegal immigration is a process that individuals or communities leave the place in which they used to live and enter into another countries’ frontier illegally. Within that process, they also present in that country contrary to its law. Within the scope of this thesis, whose main subject is “Unlawful Transfer of Immigrants to a country” offense in Turkish Criminal Code, not only crimes related to immigration and immigrant but also the classification and types of illegal immigration were examined profoundly. I also try to embody the offense namely “Unlawful Transfer of Immigrants to a country” within the framework of both international agreements and Turkish Criminal legislation (both Turkish Criminal Codes Number 765 and 5237). In addition to that, the verdicts of Court of Cassation and practices of first instance Courts are also taken into consideration. Because “Unlawful Transfer of Immigrants to a country” can only be committed by making optional movements, each optional movement examined separately. The corpus delicti, perpetrator, victim, subject, all sides of that crime and the applicability of the reasons to comply with law were analysed thoroughly. The purpose of providing either tangible or moral benefit, which is the subjective elements of the offence, was emphasized. What is needed to be understand from the core element of providing tangible benefit and the term providing tangible benefits and the impact of evaluating whether the tangible benefit is provided or not through committing that crime were also utilized in the light of Court of Cassation verdicts. By evaluating any attempt that is considered as important in practice and custom views of the crime, attempt as regards helping a foreign individual to enter into the country, providing an opportunity the Turkish citizen or foreigner to go abroad were dealt separately. The new approaches that come up with the changes on the Article 79/1 of Turkish Criminal Code No. 5237 by the law no. 6008 dated 07/22/2010 were also reviewed and comparisons were made between the laws no.765 and 5237. Considering the importance of the terms of accomplicity and rally of that offense, the different aspects of those were resolved as regards that specific offense iv in the light of verdicts given by both Court of Cassation and first instance Court. The specialized versions of the crimes that increase the punishment were examined within the scope of the laws no. 765 and 5237 and our perspective on practising those also added. In the last part of the thesis, the procedural codifications that are applied by relevant judicial authorities at both investigation and prosecution phases of judgement along with the measures of protection of evidence and measures of security and their ways of application were also examined. Examination held separately according to the regular and qualified versions of offense, which were already stated in Turkish Criminal Code. The situation of being a perpetrator of legal entities in this type of crime was also discussed and the legal responsibilities of these entities were evaluated. Within this context, the terms and ways of application for measures of security that can be imposed to legal entities by competent authorities were clarified with examples (or exemplified).