Coating of low carbon steel with UV curable hybrid polymers


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Engineering, Metallurgical and Material Engineering, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: English

Student: KERİM GÜNSAY

Co-Consultant: MUSTAFA ÇAKIR, RECEP ARTIR

Abstract:

DÜŞÜK KARBONLU ÇELİKLERİNUV İLE KÜRLENEBİLEN HİBRİT POLİMERLE KAPLANMASI Günümüzde ve son yıllarda ihtiyaç ve zorunluktan kaynaklanan kaplama teknolojisindeki gelişmeler, kaplamaların kendi içerisinde de birtakım gelişmelere yol açmıştır. Günlük hayatımızdaki kullanımlarda da çok yeri olan metallerden biri demir alaşımlarının korozyondan korunması kaçınılmazdır. Geleneksel, çeşitli kimyasal ve mekanik kaplamalar yerlerini ihtiyaçlar doğrultusunda daha hafif, tek bir uygulama ile gerçekleştirebilecek kaplamalara bırakmaktadır. Hibrit kaplamalar bu durumda inorganik ve organik maddelerin birleşmesiyle oluşan bir kaplama olup ihtiyaçları karşılayacak kapasitedir. Sol-jel metodu ve UV ışınları kullanılarak sertleştirilen bu kaplamaların korozyona dirençleri oldukça yüksektir. Sol-jel yöntemi, metal-alkoksitlerin hidroliz ve kondenzasyonu ile bir inorganik ağ oluşturulması, ardından inorganik bağın bağlı olduğu polimerize olabilen grupların termal ya da yüksek enerjili ışıma yardımıyla reaksiyon vermesine dayanır. Hibrit sol-jel yöntemi organik kaplamalara göre yüksek mekanik ve kimyasal dayanıklılık, farklı kaplama yüzeylerine daha iyi uyum gibi üstün özelliklere sahiptir. UV ışınları ile sertleşebilen kaplamaların katı içeriği %100 dür. Düşük enerji tüketimiyle beraber kaliteli ve çevre dostu kaplamalardır. Bu kaplamalar günlük hayattaki kullanımı çok fazla olan demir alaşımlarının mekanik ve kimyasal özelliklerini maksimum ölçekte korumaktadır. Bu çalışmanın amacı UV ile sertleştirilebilen hibrid polimer kaplamaların düşük karbonlu çelik yüzeyine sentezlenen reçinelerden sol-jel tekniğinden yararlanılıp düşük karbonlu çelik yüzeyine uygulanmasıdır. Sonuçlar Tuz testi, Cross Cut testi, Parlaklık testi, Kalem sertlik testi, Aşınma testi, Kontak açısı gibi kaplama performanslarını sergileyen testlerle desteklenmiştir. Elde edilen hibrid kaplama malzemelerin termal özellikleri ve morfolojik yapıları TGA, SEM ve DSC analizleriyle incelenmiştir. Yapılan analizlere göre hybrid polimer kaplamanın metal yüzeyi üzerindeki yapışma direnci yeterli seviyede değildir. Bununla birlikte kaplamanın sertliği, hidrofobik özelliği kullanım yerine göre değişecek korozyon direnci oldukça başarılıdır. Özellikle nanopartiküllerin kaplama içinde dağılımı homojendir ve bu da çatlak ilerlemelerini durdurmada büyük etki göstermiştir. Ocak 2014 Kerim Günsay ABSTRACT COATING OF LOW CARBON STEEL WITH UV CURABLE HYBRID POLYMERS Today, advances in coating technology in recent years due to the need and of necessity coatings has led to improvements in their courses. In use in our daily lives, the one of the metals which is ferrous alloys is inevitable from corrosion protection. Various chemical and mechanical coatings leave their places to coatings which can be applied in once to surfaces. In this case hybrid coatings are the coatings which is formed by joining inorganic and organic substances.They are in capacity to meet the needs of coating. Sol-Gel method and cured using UV rays is relatively high corrosion resistance of the coatings. Sol-Gel method is forming of metal - alkoxides with hydrolysis and condensation of an inorganic network formed and then connected to the bond inorganic polymerisable groups to react based on thermal or high energy radiation. Hybrid sol-gel method based on organic coatings with high mechanical and chemical resistance, superior features such as better integration of different coating surfaces. The solids content is 100% in UV curable coatings. High quality and environmentally friendly coatings with low energy consumption.These coatings protect mechanical and chemical properties of iron alloys in maximum scale. The aim of this study is applying the polymer coatings which is cured by UV radiations to the low carbon steel surface with the technique of Sol-Gel. Results was supported such as coating performance tests Salt Spray, Cross Cut, Brightness, Pencil Hardness, Abrasion, Contact angle, such as coating performance tests, supported by exhibits . The thermal properties and the morphology of hybrid coatings was examined with TGA , DSC and SEM analysis. According to analysis of hybrid polymer coating adhesion strength is not enough. Contrary to this hardness of coating, hydrophobic features and corrosion resistance is quite successful depending on application area. Especially, nanoparticles were dispersed homogenously inside coating and by this way crack growth is interrupted. January 2014 KerimGünsay