Handlungsorientierter DaF-Unterricht zur Förderung interkultureller Kommunikation.- Ein Anwendungsbeispiel aus der Sekundarstufe I (Eylem odaklı Almanca Öğretiminde Kültürlerarası İletişim Destekleyici Oyun Türleri – İlköğretimin Birinci Kademesinden Bir Uygulama Örneği.


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Educational Sciences, Department of Foreign Language Education, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: German

Student: Derya Bölgeli

Supervisor: Recep Ragıp Başbağı

Abstract:

 Bu bölümde dünden bugüne yabancı dil eğitiminde yöntemler ve oyun öğeleri ele alınacaktır. 1. Problemin tanımlanması : Yabancı dil derslerinde oyuna yer verilmesi olumlu tepkilerin yanında çeşitli uzmanlarca eleştirilmektedir. Bu anlamda çalışmamızda sunulan ders örneklerinin oyun ile işlendiğinde dersin etkinliğini artıracağı ve oyunun amacını ön plana çıkaracağı beklenmektedir. `Kültürlerarası iletişimin'; doğru seçilmiş oyunların, konuya duyarlı eğitimcilerin eşliğinde öğrencilerin üzerinde olumlu bakış açıları geliştirdiği belirlenmiştir. 2. Araştırmanın amacı : Bu araştırma ile eylem odaklı almanca öğretiminde kültürlerarası iletişimi destekleyici rol oyunların derse katkıları ve öğrencileri güdüleyici yönleri ile farklı bir ders yaklaşımı amaçlanmaktadır. 3. Araştırmanın önemi : Bu araştırmada yer alan farklı oyun türlerinin gerek dersin etkinliğini gerekse öğrencilerin motivasyonunu artıracağı ve geleneksel modellere bir alternatif oluşturacağı beklenmektedir. `Kültürlerarası iletişim' hassasiyet gerektiren bir konu olduğundan öğrenme aşamaları anlaşılarak ve özümsenerek gerçekleştirilmelidir. 4. Varsayımlar : a) Araştırmanın örnekleminin evreni temsil edeceği b) Çalışmada yer alan oyun türlerinin öğrenci düzeyi için ve konu bakımından uygun olacağı c) Uygulama örneklerinin dil öğretiminde fayda sağlayacağı varsayılacaktır. 5. Sınırlılıklar : Bu araştırma kültürlerarası iletişimi destekleyici oyun türleriyle sınırlıdır. 6. Araştırmanın yöntemi : Araştırma modeli olarak ilk etapta tarama modeli (kaynak taraması), takiben yoğun gözlem, son bölümde ise uygulama modeli (İlköğretimin birinci kademesinde) kullanılmıştır. 7. Evren ve örneklem : Araştırmamızın evrenini İlköğretimin birinci kademesine yönelik uygun olan tüm oyunlar; örneklemini ise kültürlerarası iletişimi destekleyici oyun türleri oluşturacaktır. 8. Veri toplama tekniği : a) Konu ile ilgili yayımlanmış makaleler ve eserler incelenecek ve yabancı dil eğitimi alanında yapılan farklı uygulama örnekleriyle bağlantılı olarak ele alınacaktır. b) Uygulama örnekleri belirlenen kriterlere göre derlenecek ve uygulama sonunda elde edilen sonuçlar raporlaştırılacak. 9. Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması : Konu bağlamında incelenen eserler uygulama örnekleriyle birleştirilecek, oyun türleri işlevsellik açısından ele alınacak ve değerlendirilecek. Anahtar Sözcükler : Yabancı Dil Eğitimi (Almanca), Eylem Odaklı Öğrenim, Kültürlerarası İletişim, Rol Oyunlar, Motivasyon.