Koklear implant kullanıcısı çocuklarda çalışma belleği ve kısa süreli belleğin akademik başarı üzerine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Health Sciences, Department of Otorhinolaryngology, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: BÜŞRA KÖSE

Supervisor: Ayşe Ayça Çiprut

Abstract:

Amaç: Koklear implant kullanıcısı çocuklarda kısa süreli bellek, çalışma belleği kapasitesi ve akademik başarı düzeyini değerlendirmek, bulguları normal işiten akranlarıyla karşılaştırmak ve çalışma belleği kapasitesinin akademik başarı üzerindeki etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 7-10 yaşları arasında ilkokul 2., 3. ve 4. sınıfa devam eden 23 koklear implant kullanıcısı ve 25 normal işitmeye sahip çocuk dahil edilmiştir. Demografik verileri kaydedilen ve odyolojik değerlendirme yapılan katılımcılara Çalışma Belleği Ölçeği’nin sözel kısa süreli bellek, sözel çalışma belleği, görsel kısa süreli bellek ve görsel çalışma belleğini değerlendiren dokuz alt ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: Gruplar arasında görsel çalışma belleği ve görsel kısa süreli bellek puanları açısından anlamlı fark bulunmazken; sözel çalışma belleği, sözel kısa süreli bellek, çalışma belleği genel puanları ve akademik başarı açısından kontrol grubu lehine anlamlı fark saptanmıştır. İki yaşından önce implante edilen çocukların geç implante edilen çocuklara kıyasla sözel çalışma belleği düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Sözel bellek düzeyi ve çalışma belleği genel düzeyleri ile akademik başarı arasında pozitif yönde korelasyon saptanmıştır. Sonuç: Koklear implant kullanıcısı çocukların bellek ile ilişkili görevler sırasında sözel ve dilsel stratejileri kullanarak fonolojik kodlama, depolama ve geri çağırma süreçlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiremediği düşünülmektedir. Çalışma belleği düzeyi akademik başarı üzerinde etkili bir faktör olarak karşımıza çıkmıştır. -------------------- Objective: We aimed to evaluate the short term memory, working memory capacity and academic success level of children with CIs, to compare the findings with their peers with normal hearing, and to examine the effect of working memory capacity on academic achievement. Materials and Method: Twenty-five subjects with normal hearing and 23 subjects with CI participated in this study. Participants were aged between 7 and 10 years and they were attending 2nd to 4th grade at primary school. Nine subscales of the Working Memory Scale were used to evaluate verbal short-term memory, verbal working memory, visual short-term memory, and visual working memory. Results: There was no significant difference between the groups in terms of visual working memory and visual short-term memory scores. Working memory, verbal short-term memory, verbal working memory scores and academic achievement of children with CI were found to be significantly lower than children with normal hearing. Early implanted children have higher levels of verbal working memory compared to late implanted children. There was a positive correlation between verbal memory level and general level of working memory and academic achievement. Conclusion: Children with CIs cannot successfully perform phonological coding, storage, and recall processes using verbal and linguistic strategies during memory-related tasks. Working memory level is an effective factor on academic achievement.