Türk ceza hukukunda haksız tahrik


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Başak Altunok Yüksel

Consultant: MEHMET EMİN ALŞAHİN

Abstract:

Kusurluluğu etkileyen hallerden biri olan Haksız Tahrik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK’nın) “Genel Hükümler” başlıklı 1. Kitap, “Ceza Sorumluluğunun Esasları” başlıklı 2. Kısım, “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlıklı 2. Bölümü’nde 29. maddede genel hükümler arasında düzenlenmiştir. Haksız tahrik kurumu ile faili suç işlemeye sevk eden psikolojik durum göz önünde bulundurularak, mağdurun haksız eylemi sonucunda kapıldığı hiddet veya şiddetli elem etkisi altında suç işleyen failin cezasından indirim yapılması öngörülmüştür. Bu çalışmamız kapsamında, haksız tahrik kurumu, doktrinde ileri sürülen görüşler, güncel Yargıtay Kararları ve tartışmalı konularda kişisel kanaatimiz de belirtilerek izah edilmeye çalışılmış, çalışmamız ile konuya hukuki katkı sağlamak amaçlanmıştır. -------------------- Unfair provocation, one of the conditions affecting the imperfection, Article 29 which is provided in the First Volume “General Provisions”, Second Chapter “Basis of Criminal Responsibility”, Second Section “Grounds Removing or Diminishing Criminal Responsibility” of the Turkish Criminal Code No. 5237. Considering the psychological situation that leads the perpetrator to commit a crime, it is envisaged to reduce the penalty of the perpetrator who commits a crime under the influence of anger or violent grievance as a result of the unjust act of the victim. Within the scope of this study, unfair provocation institution, opinions put forward in the doctrine, current Supreme Court Decisions and controversial issues are tried to be explained by explaining our personal opinion, and this study aims to provide legal contribution to the subject.