Türkiye'de turizm sektörünün ekonomik etkileri ve Avrupa Birliği sürecinde turizm politikalarına alternatif yaklaşımlar


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Economics, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: ENVER ALİ ULU

Supervisor: Nuri Alkan Soyak

Abstract:

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de turizmin ekonomik etkilerini görmek ve Avrupa Birliği sürecinde Türk turizminin rekabet gücünü sorgulamaktır. Ülkemize gelen turistlerin büyük bölümünün Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden olması, turizm sektöründen en fazla gelir sağlayan ülkelerin Avrupa Birliği üyesi olması ve bu çapta büyük bir oluşumun ülkemizde turizm açısından ekonomik etkilerinin incelenmesi önemlidir. Tezin içerisinde birinci bölümde; turizmle ilgili genel kavramlara yer vermekle birlikte turizm sektörünün yapısı, niteliği ve ekonomik etkileri belirtilmiştir. İkinci bölümde; Türkiye ve Avrupa Birliği'nde turizmin politik ve ekonomik gelişimi incelenmekle birlikte teşvik mekanizması ve kurumların sektör üzerindeki etkisi gösterilmiştir. Üçüncü bölümde; Türk turizminin rekabet gücünün analiz edilmesi için bir swot analizi yapılmıştır. Türk turizminin problemleri ortaya konulmuş ve bu analiz doğrultusunda problemlerimizin çözümüne yönelik kurumsal ve akademik politika önerilerine yer verilmiştir. Bunların yanı sıra tezi yazan kişi tarafından tamamlayıcı önerilerde bulunulmuştur. Sonuç bölümünde ise turizm sektörüne ve ekonomik etkilerine kısaca değinilirken turizmin Türkiye üzerindeki ekonomik etkileri değerlendirilmiş ve Avrupa Birliği ile karşılaştırılmıştır. Avrupa Birliği ülkelerine göre daha düşük turizm kazancına sahip olduğumuz, turizm sektörünün Avrupa Birliği'ne üye ülkeler tarafından idare edildiği ve Türk turizminin batı turizmine bağlı yapıda geliştiği ortaya çıkmış ve bu problemlerin aşılması doğrultusunda çözüm önerileri tekrarlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Turizm, Turizm Ekonomisi, Turizm Politikası, Türkiye, Avrupa Birliği ABSTRACT The purpose of this research is; to see the economic effects of tourism in Turkey and to examine the competitiveness of it. The tourists in Turkey are coming mostly from European Union countries and the big part of the revenue of tourism are being gained from EU countries. These reasons make EU tourists more significant and the economic effects of tourism needs to be examined carefully. In the first part of the thesis, general concepts related to tourism , structure , quality and economic effects of tourism has been indicated . In the second part; political and economical development of tourism had been examined, besides encouragement and the effect of the foundations on the sector. In the third part ; there is a swot analysis in order to figure out the competitiveness of Turkish tourism sector. Major problems regarding Turkish tourism had been put forward . According to this analysis for the solution of the problem, institutional and academical recommendations has been expressed. Besides, the owner of the thesis put forward some supplementary recommendations . In the conclusion part includes tourism sector and it’s economical effects had been considered briefly and compared with EU. According to the thesis Turkey has lower revenue rates from the tourism comparing with EU members, besides Turkish tourism are being conducted by EU members. Recommendations for the problem of tourism had been repeated. Key words: Tourism, Tourism Economy,Tourism Policy, Turkey, European Union