Grafen oksit içeren aerojellerin hazırlanması ve karakterizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Technology, Metallurgical and Materials Engineering, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: HİLMİ MERT TOPCU

Consultant: MUSTAFA ÇAKIR

Abstract:

GRAFEN OKSİT İÇEREN AEROJELLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Bu tez kapsamında hibrit malzemeler olan aerojellerin, içerisine belirli oranlarda grafen oksit eklenmesiyle üretimi ve üretim sonucunda elde edilen numunelerin karakterizasyonlarının yapılması hedeflenmiştir. Aerojeller sol jel yöntemi ile sentezlenmiştir. Üretim sırasında aerojel yapısına tetra metil orto silika miktarına göre ağırlıkça %1, %1,5, %2, %2,5 ve %3 miktarlarında grafen oksit takviyesi yapılmıştır. Üretilen numuneler süper kritik karbondioksit ortamında kurutulmuştur. Elde edilen grafen oksit takviyeli aerojeller FT-IR TGA, BET, SEM ve He Piknometresi ile karakterize edilmiş ve elde edilen veriler raporlanmış ve yorumlanmıştır. -------------------- SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF GRAPHENE OXIDE CONTAINING AEROGELS In this thesis, it is aimed to produce the aerojeles, a hybrid material, by adding graphene oxide in certain proportions and their characterization of the samples obtained as a result of production. The aerogels were synthesized by the left gel method. During the production, the airgel structure was supplemented with graphene oxide in amounts of 1, 1,5, 2, 2,5 and 3 by weight based on the amount of tethra ethyl ortho silicate. Samples were dried in supercritical carbon dioxide. The obtained graphene oxide reinforced aerogels were characterized via FT-IR, TGA, BET, SEM and He Pycnometer and the data obtained from those were reported and discussed.