Örgüt ikliminin, güvenin, kontrol arzusunun ve bilgi dağıtımının algılanan örgütsel politika üzerinedeki etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Ahmed Shaltoot

Supervisor: ATA ÖZDEMİRCİ

Abstract:

Son yirmi yıldır, örgütsel politika algısı, organizasyonların karşılaştığı en kritik problemler arasında yer almıştır. Bireyler, organizasyonlarındaki politik davranışları gözlemlemeye başladıklarında; az verimlilik, az bağlılık ve motivasyon, yüksek iş bırakma seviyesi, yüksek stres seviyesi, vb. durumlarla karşılaşırlar. Bu çalışmada, araştırmacı örgütsel politika algısı öncüllerinden daha fazla incelemeyi amaç edinmiştir. Bunun için, o anketleri özel sektördeki bankalara dağıtır. Bu bankalar arasında İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Finans Bank, Anadolu Bankası, HSBC, Deniz Bank ve Garantisi Bankası yer almıştır. Anket, demografik sorular ve örgütsel politika algısı, örgüt iklimi, güven, kontrol arzusu ve bilgi dağıtımı için 5 ölçek içermiştir. Araştırmacı 243 anket dağıtmış ve sadece 150 anketi geri almıştır. Elde edilen veri SPSS 20 kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmacı örgüt iklimi ve bilgi dağıtımının, örgütsel politika algısı üzerinde önemli derecede negatif etkisi olduğu sonucuna varmıştır. Güvenin de örgütsel politika algısı üzerinde zayıf bir negatif etkisinin olduğu görülür. Ancak konrol arzusu örgütsel politika algısının üç faktöründen hiçbiri üzerinde önemli bir etki göstermez. Diğer yandan, demografik değişkenlerin bazıları örgüt iklimi, iş arkadaşları arasındaki güven, kontrol arzusu, bilgi dağıtımı ve örgütsel politika algısı kriterlerinin her biri üzerinde önemli ölçüde fark göstermiştir. Cinsiyet, eğitim ve çalışılan pozisyon derecesi daha önce ifade edilen 5 değişken üzerinde önemli bir farklılık yaratmazken; yaş, çalışma süresi ve maaş önemli farklılık yaratmıştır. ABSTRACT In the last two decades, the perception of organizational politics was ranked one of the most critical problems which face organizations. Once individuals start observing the political behaviors in their organization, they start to have less productivity, less commitment and motivation, higher level of stress, higher level of turnover and so forth. In this study, the researcher attempted to investigate more antecedents of the perceptions of organizational politics. To do so, he distributed questionnaires to bankers in the private sector. These banks were İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Finans Bank, Anadolu Bankası, HSBC, Deniz Bank ve Garanti Bankası. The questionnaire contained demographic questions and more 5 scales for the perceptions of organizational politics, organization climate, trust, desirability for control, and information distribution. The researcher distributed 243 questionnaires and received only 150 questionnaires. The obtained data was analyzed using SPSS 20. The researcher concluded that organization climate and information distribution had a significant negatif impact on the perception of organizational politics. It, also, presented trust had a weak negatif influence on the perception of organizational politics. However, desirability for control did not show any significant influence on any of the three factors of the perceptions of organizational politics. On the other hand, some of the demographic variables illustrated a significant difference on each of organization climate, trust among coworkers, desirability for control, information distribution and the perceptions of organizational politics. Age, years of working and salary had significant differences on some of the previously mentioned five variables while gender, level of education and position had not.