İlköğretim hayat bilgisi ders programında yer alan duyuşsal kavramların gelişim, program ve beceri açısından incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: BERRAK NARMAN

Supervisor: OKTAY AYDIN

Abstract:

Bu araştırma ile öğretmen algılarına göre ilköğretim 1, 2 ve 3. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerde, ilköğretim programının öngördüğü duyuşsal kavramların gelişimi, program ve beceri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeline uygun olarak düzenlenen bu araştırmada; öğretmen algılarına göre Hayat Bilgisi programında yer alan duyuşsal kavramların gelişimsel açıdan öğrencilere uygunluk, programda yer verilme, davranışa dönüşme düzeylerine bakılmış ve bu düzeylerin öğretmenlerin kişisel özelliklerine göre (cinsiyet, yaş, hizmet yılı, görev yapmakta olduğu okul türü, branş, halen okutmakta olduğu sınıf, mezun olduğu okul, görev yapmakta olduğu ilçe) farklılaşma durumları incelenmiştir. Araştırma, 2010-2011 eğitim ve öğretim yılı içerisinde, İstanbul İlinin Kadıköy, Maltepe, Sultanbeyli, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinde faaliyet gösteren, devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapan, toplam 200 sınıf ve branş öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilen anket ve kişisel bilgiler formu ile toplanan verilerin istatistiksel çözümlemeleri sonucunda; Hayat Bilgisi programında yer alan duyuşsal kavramların gelişimsel açıdan öğrencilere uygunluk düzeyleri öğretmenlerce genel olarak olumlu algılandığı bulunmuştur. Hayat Bilgisi programında yer alan ‘Sevgi’ kavramı en yüksek, ‘Sabır’ kavramı ise gelişimsel olarak uygunluğu öğretmenlerce en düşük düzeyde yeterli bulunmuştur. Hayat Bilgisi programında yer alan duyuşsal kavramların gelişimsel açıdan öğrencilere uygunluk düzeylerini kadın öğretmenler erkek öğretmenlere göre, yaşı daha büyük öğretmenlerin daha genç öğretmenlere göre, özel okullarda görev yapan öğretmenlerin devlet okullarında görev yapan öğretmenlere göre, Öğretmen Okulu veya Eğitim Enstitüsü mezunu öğretmenlerin diğer mezuniyet grubundaki öğretmenlere göre ve Kadıköy ile Ümraniye İlçelerinde görev yapan öğretmenlerin diğer ilçelerde görev yapan öğretmenlere göre daha olumlu algıladıkları bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin branş ve okuttukları sınıf değişkenlerine göre duyuşsal kavramların gelişimsel açıdan öğrencilere uygunluk düzeyine ilişkin algılarında ise anlamlı bir farklılaşma bulunamamıştır. Öğretmenler, duyuşsal kavramlara Hayat Bilgisi Dersi programında yer verilmesi düzeyini genel olarak çok yeterli bulmamaktadır. Hayat Bilgisi programında yer alan duyuşsal kavramlara yer verilmesi düzeyini kadın öğretmenler erkek öğretmenlere göre, yaşı büyük ve kıdemi daha fazla olan öğretmenler daha genç ve kıdemi daha düşük olan öğretmenlere göre, özel okullarda görev yapan öğretmenlerin devlet okullarında görev yapan öğretmenlere göre, Öğretmen Okulu veya Eğitim Enstitüsü mezunu öğretmenlerin diğer mezuniyet grubundaki öğretmenlere göre ve Sultanbeyli İlçesi dışındaki ilçelerde görev yapan öğretmenler daha yeterli bulmaktadır. Öğretmenlerin branş ve okuttukları sınıf değişkenlerine göre Hayat Bilgisi programında duyuşsal kavramlara yer verilme düzeyine ilişkin algılarında ise anlamlı bir farklılaşma bulunamamıştır. Öğretmen algılarına göre Hayat Bilgisi Dersinde yer alan duyuşsal kavramların davranışa dönüşme düzeyleri genel olarak yeterli bulunmamaktadır. Hayat Bilgisi programında yer alan duyuşsal kavramların davranışa dönüşme düzeyleri kadın yaşı büyük ve kıdemi daha fazla olan öğretmenlerce daha genç ve kıdemi daha düşük olan öğretmenlere göre daha yeterli bulunmaktadır. Yine, özel okullarda görev yapan öğretmenler devlet okullarında görev yapan öğretmenlere göre, Öğretmen Okulu veya Eğitim Enstitüsü mezunu öğretmenler diğer mezuniyet grubundaki öğretmenlere göre ve Kadıköy İlçesinde görev yapan öğretmenler diğer ilçelerde görev yapan öğretmenlere göre Hayat Bilgisi programında yer alan duyuşsal kavramların davranışa dönüşme düzeylerini daha yeterli buldukları anlaşılmıştır. Öğretmenlerin cinsiyet, branş ve okuttukları sınıf değişkenlerine göre ise Hayat Bilgisi programında duyuşsal kavramlara yer verilme düzeyine ilişkin algılarında anlamlı bir farklılaşma bulunamamıştır. Anahtar Kelimeler: İlköğretim Hayat Bilgisi programı, duyuş, duyuşsal kavram. ABSTRACT It is aimed to analysis the students’ affective concept in class 1, 2 and 3 foreseen the primary plan in terms of improvement, programmed and skills according to teachers’ perception with this inquiry. The thesis that methodized due to scanning model refers how the level of students with developmental point of compliance, included in the programme of delivery, mutate to behavior of affective concepts, placed in Science programme, according to teachers’ perception and analyses how those levels diversify with respect to teachers’ personal features (such as gender, age, employment year, sort of school he works, branch, currently teaching class, name of graduated university, district that he works at the moment). The inquiry achieved with the total of 200 class and branch teachers who work in both private and public primary schools in the districts of Istanbul, Kadıköy, Maltepe, Sultanbeyli, Ataşehir and Umraniye during the education year 2010-2011. The questionary, formed by researcher and statistical remedy data taken by the personal note form shows that affective theories in the curriculum of life science developmental levels of compliance with respect to students perceived in positive way by teachers in general. “Love” took place on supreme level whereas the “patience” concept placed the lowest level by teachers. The questionary shows that the affective theories in the curriculum of life science developmental levels of compliance with respect to students perceived in positive way by female teacher than to males, by oldest ones than to youngest, by teachers work in private than to public, by teachers graduated from “Teachers Collage” or “Training Institute” than to other sorts, by teachers who work in Kadıköy and Ümraniye than to other districts of Istanbul. However no suggestive differentiation have been found on classroom teachers participated in the survey on affective aspects of developmental theories to students' perceptions of the level of compliance in accordance with their floating branch or class level. Teachers in general does not find Life Science course in the program given the level of affective concepts in sufficient. The level of emotional concept in life science is found more adequate by female teachers than the males, by the oldest and senior ones than the youngest and less seniority ones, by teachers who work in private school than the ones work in public, by teachers graduated from “Teachers Collage” or “Training Institute” than to other sorts and by the teachers work in other districts except Sultanbeyli. No suggestive differentiation have been found on perceptions of the level of affective concepts of delivery in the life science program in accordance with teachers’ unsteady branch & class levels. According to teachers’ perceptions, life science lesson in the affective behavior theories generally not regarded as sufficient levels of transformation. Levels of emotional behavioral transformation in the curriculum of life science program are found more adequate by the oldest, female and the teachers have more seniority than the younger and owned less seniority ones. Seen on the next pages again that the levels of emotional behavioral transformation in the curriculum of life science program have been found more adequate by the teachers work in private schools than the public school teachers, by teachers graduated from “Teachers Collage” or “Training Institute” than to other sorts and by the teachers who work in Kadıköy than the ones work in other districts. On the other hand, no essential differentiation has been realized on teachers’ perception level upon affective concepts in life science course. Keywords: Primary Life Science program, perception, affective theories (concept)