Bankacılık sektöründeki birleşme ve devirlerin Türk bankacılık sektörü açısından değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: GİZEM ÖZDENKAYA

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Anahtar Kelimeler: Türk Bankacılık Sektörü, Birleşme, Devir, Finansal Krizler BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ BİRLEŞME VE DEVİRLERİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1980’li yıllarda küreselleşme eğilimlerinin hız kazanmasıyla birlikte yaşanan finansal serbestleşme hareketleri finansal sistem içinde önemli bir yere sahip olan bankacılık sektörünü de önemli ölçüde etkilemiştir. Bu süreçte bankacılık sektörü yapısal dönüşümler geçirmiş, bankalar ekonomide sadece aracılık işlevi yapma görevlerinden uzaklaşmışlardır. Küreselleşme, finansal serbestleşme ve teknolojik gelişmenin yaygınlaşarak ulusal finansal piyasaları uluslararası rekabete açmasıyla birlikte ulusal bankalar için rekabet, etkinlik ve karlılık önemli unsurlar haline gelmiştir. Yoğunlaşan rekabet ortamında bankaların ayakta kalabilmeleri için banka birleşmeleri ve devirleri hız kazanmıştır. Küresel düzeyde yaşanan bu gelişmeler etkisini Türk bankacılık sektöründe de göstermiştir. 1980’li yıllarla birlikte uygulamaya konulan finansal serbestleşme politikaları Türk bankacılık sektöründe de kapsamlı bir reform sürecini başlatmasının yanı sıra sistemi istikrarsızlığa da sürüklemiştir. Sistemin sağlıklı olarak devam edebilmesi ve karlılığını sürdürebilmesi amacıyla banka birleşme ve devirleri ön plana çıkmıştır. Bu çalışmada Türk bankacılık sektörünün tarihsel gelişim süreci içerisinde yaşadığı banka birleşmeleri ve devirleri nedenleriyle birlikte incelenmiştir. Türkiye’de gerçekleşen birleşmelerin genellikle yaşanan krizler sonucunda kamu otoritesi tarafından zorunlu banka birleşmeleri şeklinde yaşandığı ancak 2001 yılından sonra özel bankaların pazar payını ve rekabet gücünü artırma gibi nedenlerle gönüllü banka birleşme faaliyetlerine başvurduğu görülmüştür. Özellikle son dönemde yabancı bankaların hisse satın alma şeklinde Türk bankacılık sistemine girdiği tespit edilmiştir. Key Words: Turkish Banking Sector, Mergers, Acquisitions, Financial Crisis ABSTRACT THE EVALUATION OF MERGERS AND ACQUISITIONS IN BANKING SECTOR FROM THE POINT OF THE TURKISH BANKING SECTOR Along with gaining speed of the globalization trends in 1980s, financial liberalization actions had also affected significantly the banking sector which had an important place in the financial system. The banking sector had transformed structurally within this period, the banks had moved away their mission which was only financial intermediation in the economy. As well as globalization, financial liberalization and technological development had become widespread, it had opened national financial markets into the international competition, thus the competition, efficiency and profitability had become important factors for the national banks. Mergers and acquisitions of the bank had gained speed in order to surviving of the banks in the intensifying competition environment. These improvements which experienced globally had also taken its effect in the Turkish banking sector. The financial liberalization politics which applied with 1980s had destabilized the system as well as it had also started a comprehensive reform process in the Turkish banking sector. Mergers and acquisitions of bank had come into prominence in order to continue to the system healthy and to maintain profitability. In this study, it has been examined the bank mergers and acquisitions experienced in the historical development period of the Turkish banking sector with their reasons. It has been understood that mergers realized in Turkey had been generally experienced as compulsory bank mergers by the public authorities in consequence of the crisis, however, after 2001, the private banks had applied to voluntary bank merger operations with the reasons such as increasing market share and competition power. Especially, in the recent period, it has been determined that the foreign banks has entered into the Turkish banking sector by means of purchasing shares.