Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Oral-Based Study on Narrative Geographical Knowledge

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.18, ss.173-200, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Geography Teacher Candidates' Experiences of Field Study in Western Anatolia: A Qualitative Study

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.12, ss.988-997, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yükseköğretim Öğrencilerinin Coğrafî Gezilere İlişkin Gelecek Kurguları (Future Constructs On Geographical Field Studies Of Higher Education Students)

Asos Journal (The Journal of Academic Social Science / Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), cilt.6, ss.43-61, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hayat Hikâyelerindeki Coğrafi Bilgi: Sözlü Coğrafya (Geographical Knowledge İn The Life Stories: Oral Geography)

lnternational Journal of Geography and Geography Education (IGGE), cilt.38, no.38, ss.40-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’nin Coğrafi Bölgelere Ayrılmasına İlişkin Yaklaşımları Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Araştırma

Marmara Coğrafya Dergisi / Marmara Geographical Review, ss.30-48, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Önyargı Ve Ayrımcılığa İlişkin Deneyimlerinin Fenomenolojik Analizi

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), cilt.3, ss.95-115, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bayreuth Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Öğrencilerinin Türkiye Algısı

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.33-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Turizm Coğrafyası Dersine İlişkin Gelecek Zaman Perspektifinin Ders Başarısına Etkisi

International Journal of Field Education, cilt.3, ss.60-74, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Değerler Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.1-12, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çokkültürlülük ve Barış Eğitimi İçin Model Geliştirme

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), ss.95-115, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Coğrafi Arazi Uygulamalarındaki Harita Okuryazarlıklarını Tespite Yönelik Bir Araştırma

Asos Journal (The Journal of Academic Social Science / Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), cilt.3, ss.16-34, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Demokratik toplumlarda öğretmen nitelikleri ve öğrencilere yansımaları

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.82-97, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effects of Fieldwork Practices on Students Self Efficacy Perceptions in Geography Education

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, cilt.4, ss.361-373, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lisans Programında Okutulan Coğrafya Ders Kitapları ve Ders Notlarından Öğrencilerin Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Araştırma

Asos Journal (The Journal of Academic Social Science / Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), cilt.2, ss.118-147, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Coğrafya öğretmenliği yüksek lisans programı öğrencilerinin yüksek lisanstan beklentileri

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, ss.111-135, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Comparison Of Primary and Secondary Schoolstudents skills Locating Countries On The Worldmap

European Journal of Education Studies, cilt.5, ss.134-165, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlılık Düzeyleri

International Journal of Social Science Research, cilt.1, no.1, ss.15-49, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oryantiring Uygulamalarının Coğrafya Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Algılarına Etkisi

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, cilt.1, ss.1-14, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞLIĞI KAVRAMINI ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.19-33, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perceptıons of Secondary Level Students About The Unıted Natıons UN and The UN Permanent Member States

Ozean Journal of Applied Sciences, cilt.5, ss.1-24, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of discussion supported geographical research trips on academic achievement

Scientific Research and Essays, cilt.6, ss.2274-2285, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Perceptions of ninth grade students about the concept of axis tilt

Education, cilt.131, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The impact of geographical trips on geography teaching

Education, cilt.131, ss.33-42, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acquired levels of geographical concepts among 5th grade students

Education, cilt.130, ss.363-376, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The opinions of geography teacher candidates about the place of filed trips in geography teaching

Education, cilt.130, ss.561-572, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Üzerine Örnek Bir Çalışma

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, ss.135-152, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Coğrafi İşaret Odaklı Sürdürülebilir Coğrafya Eğitimi (Sustainable Geography Education Focused on Geographical Indications)

UEYAK 2019 - 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2019

Coğrafya Öğretiminde Sürdürülebilir Bir Kavram: Merak (A Sustainable Concept in Geography Teaching: Curiosity)

UEYAK 2019 - 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2019

Geleceğe taşınması öngörülen hayat hikâyelerindeki coğrafî bilgi: Sözlü Coğrafya (Geographical knowledge in the life stories envisaged to be carried into the future: Oral Geography)

I. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi’nde/1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education (UEYAK-2018 – İstanbul, Türkiye), İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018

Coğrafî Arazi Uygulamalarında Gelecek Öngörüleri (Future Predictions in Geographical Land Applications)

I. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi’nde/1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education (UEYAK-2018 – İstanbul, Türkiye), İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018, ss.64-66

Sosyal Bilimler Öğretmen Adaylarının Kültürel Değerlere Duyarlı Öğretmen Metaforları

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, 19 - 20 Mayıs 2017

Önyargı ve Ayrımcılığı Önlemek İçin Bir Sosyal Değişim Aracı Olarak Okulların Rolü Fenomenolojik Bir Araştırma

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (International Symposium On Social Studies Education)-IV., 23 - 25 Nisan 2015

Çokkültürlülük ve Barış Eğitimi İçin Model Geliştirme

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (International Symposium On Social Studies Education)-IV., 23 - 25 Nisan 2015

Önyargı ve Ayrımcılığı Önlemek için Bir Sosyal Değişim Aracı Olarak Okulların Rolü

. IV. International Symposium on Social Studies Education, Bolu, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2015

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Çevre Okuryazarlıklarını Tespite Dönük Nitel Bir Araştırma

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (12-14 Eylül 2012), Türkiye, 12 - 14 Eylül 2012

Demokratik Toplumlarda Öğretmen Nitelikleri Ve Öğrencilere Yansımaları

Değişen Dünya’xxda Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler Ve Sorunlar konferansı ”Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu”, 22 Nisan 2012, ss.66-67

İlköğretim Öğrencilerinin Avrupa Birliği Vatandaşlığı Kavramını Algıları Üzerine Bir Değerlendirme

Değişen Dünya’xxda Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler Ve Sorunlar konferansı ”Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu”, 22 Nisan 2012, ss.24-25

Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Beklentileri

Küresel Gelişmeler Işığında Lisansüstü Eğitimin Durumu ve Geleceği konferansı, ”I. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi”, Bishkek, Kırgızistan, 13 - 15 Nisan 2011, ss.20-21

Kitap & Kitap Bölümleri

Coğrafi Düşünce ve Gelişimi

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ, Dursun DİLEK, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.469-487, 2016